BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania publicznego
 
przeprowadzonego w formie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 
określonego w decyzji nr 173/2009 z dnia 30.10.2009,
w okresie od 12.11.2009 (data odbioru decyzji) do 30.09.2010,
zawartej w dniu 30.10.2009, pomiędzy
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej
a
Fundacją Azylu pod Psim Aniołem
 

 

 
W wymiarze określonym w Decyzji Nr 173/2009 zostały osiągnięte następujące cele:
 
1. zakup karmy, środków opatrunkowych i higienicznych, smyczy i innych przedmiotów służących bezpośrednio zwierzętom, będących podopiecznymi fundacji bądź znajdujących się pod opieką osób współpracujących z fundacją;
 
2. sfinansowanie leczenia, sterylizacji i kastracji oraz innych wydatków związanych z opieką weterynaryjną;
 

 

Fundacja dokonywała zakupu karmy dla zwierząt, w skład której wchodziła karma bytowa oraz weterynaryjna - lecznicza, bowiem pod opieką fundacji znajduje się dużo zwierząt przewlekle chorych i starych, wyniszczonych egzystencją w okresie do momentu znalezienia się pod opieką fundacji, często wygłodzonych, wymagających odpowiedniej, specjalistycznej karmy. Zakupione akcesoria zwierzęce zostały wykorzystane dla potrzeb psów i kotów, do poprawy ich bytowania w azylu oraz zapewnienia im bezpieczeństwa podczas wychodzenia na spacery. Zakupiona karma została spożytkowana na dokarmianie zwierząt-rezydentów azylowych oraz będących pod opieką poza schroniskiem.
Fundacja dokonywała leczenia, sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przyjętych do azylu, a także znajdujących się u rodzin zastępczych oraz w domach tymczasowych oraz innych wydatków, związanych z opieką weterynaryjną.
 
Zadania były realizowane w formie:
1. dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe,
2. dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.
 

Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania.
Na konta bankowe wpłynęło 78.331,72 zł.
Suma wpłat do puszek kwestarskich wyniosła 5.240,52 zł.
Ogólna kwota zebrana podczas zbiórki publicznej (Decyzja 173/2009) wyniosła 83.572,24 zł
Sposób wydatkowania środków:
Za środki pochodzące ze zbiórki publicznej, zgromadzone na kontach bankowych fundacja zakupiła karmę dla zwierząt (karma bytowa, lecznicza), środki opatrunkowe i higieniczne i inne przedmioty służące bezpośrednio zwierzętom łącznie za kwotę 15.561,46 zł.
Za środki pochodzące ze zbiórki publicznej, zgromadzone na kontach bankowych i do puszek kwestarskich fundacja sfinansowała leczenie, sterylizacje i kastracje zwierząt oraz inne wydatki, związane z opieką weterynaryjną na kwotę 68.010,78 zł.
 
Wszystkie środki pochodzące ze zbiórki publicznej, określonej zezwoleniem w Decyzji nr 173/20a09 z dnia 30.10.2009, w okresie od 12.11.2009 do 30.09.2010 zostały wydatkowane w 100%.